ALGEMENE VOORWAARDEN

van

Ama Milieuadvies Arbo & MVO

statutair gevestigd te Alkmaar en nader te noemen AMA

 

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

1.1      Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van AMA vervallen.

1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aangeeft van de diensten van AMA gebruik te willen maken, haar een opdracht verstrekt, dan wel haar om een offerte verzoekt.

1.3 AMA is volledig gecertificeerd lid van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) en beschikt bovendien over het VCA-volcertificaat.

 

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, zowel mondeling als schriftelijk, op alle overeenkomsten en op alle werkzaamheden en leveringen van AMA voorzover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien opdrachtgever nadrukkelijk de toepasselijkheid van eigen Algemene Voorwaarden op de overeenkomst wenst of indien deze wenst dat de Algemene Voorwaarden van AMA niet in hun geheel van toepassing zullen zijn, dient deze daar reeds in het offertestadium melding van te maken. In alle andere gevallen zullen de onderhavige Algemene Voorwaarden onverkort van kracht zijn. Met name is/zijn een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden hiervoor niet voldoende.

2.3      Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

 

ARTIKEL 3: OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1 Alle offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend, waarbij de gedane offerte slechts wordt beschouwd als uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. De termijn waarbinnen een offerte geldig blijft is, tenzij anders vermeld, drie maanden.

3.2 Indien een offerte binnen de in artikel 3.1 vermelde termijn getekend wordt geretourneerd acht AMA zich gebonden, tenzij zij binnen drie werkdagen na ontvangst van de getekende offerte aangeeft de in de offerte vermelde werkzaamheden niet (volledig) te kunnen uitvoeren. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod bindt dit AMA niet.

3.3 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven tijdsduur.

3.4 Indien een gedeelte van de overeengekomen werkzaamheden in overleg met AMA wordt geannuleerd of komt te vervallen, behoudt AMA zich het recht voor de geoffreerde prijzen voor de overige werkzaamheden aan te passen.

3.5 Indien AMA met de uitvoering van de opdracht dient te beginnen voordat zij de getekende offerte retour heeft ontvangen, zal de niet ondertekende offerte als bindend gelden.

3.6      Adviezen, al of niet op verzoek van opdrachtgever gegeven, worden door AMA naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

 

ARTIKEL 4: OPDRACHTEN

4.1 Een opdracht bindt de opdrachtgever. AMA verzendt slechts op verzoek een orderbevestiging. Indien schriftelijk opdracht wordt gegeven, bijvoorbeeld door ondertekening van de offerte/ aanbieding, zullen partijen zich conformeren aan de inhoud van de schriftelijke opdracht of offerte. Indien mondeling of per telefoon opdracht wordt gegeven, zullen partijen zich conformeren aan de inhoud van de mondelinge of telefonische opdracht, maar ligt het risico van een juiste tenuitvoerlegging bij opdrachtgever, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd.

4.2 Alle door AMA opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

4.3 Indien bij het totstandkomen van de overeenkomst niet uitdrukkelijk een prijs is overeengekomen, dan geldt de op het tijdstip van de opdracht bij AMA gangbare uurprijs.

4.4 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat alle gegevens, waarvan AMA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan AMA worden verstrekt.

4.5 AMA verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

4.6      AMA verplicht zich de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voorzover niet door de verzekering gedekt.

ARTIKEL 5: RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

5.1 Alle van AMA afkomstige of door AMA gebruikte materiaal, werkwijzen, modellen, adviezen, etc. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van AMA. Openbaarmaking, overdracht of verspreiding van deze werkwijzen, modellen, adviezen, etc. door opdrachtgever, anders dan in het kader van de opdracht, mag alleen plaatsvinden met toestemming van AMA.

5.2 Indien materiaal, werkwijzen, modellen, adviezen, etc. tot stand zijn gekomen in het kader van een opdracht door de samenwerking tussen AMA en opdrachtgever kan openbaarmaking, overdracht of verspreiding van deze werkwijzen, modellen, adviezen, etc. door ieder der partijen, anders dan in het kader van de opdracht, alleen plaatsvinden met toestemming van AMA.

5.3 Bij overtreding van de bovenstaande bepalingen is opdrachtgever in ieder geval een boete van € 5.000,00 per overtreding aan AMA verschuldigd.

 

ARTIKEL 6: GEHEIMHOUDING

6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij binnen het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron verkregen hebben.

6.2 Informatie geldt als vertrouwelijk, indien dit door één der partijen is medegedeeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

ARTIKEL 7: WIJZIGINGEN IN EN ANNULERING VAN DE OPDRACHT

7.1 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan AMA ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door AMA zijn bevestigd.

7.2 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

7.3      Annulering dient schriftelijk te geschieden. De datum van ontvangst van de schriftelijke bevestiging zal als annuleringsdatum worden beschouwd.

7.4 Bij annulering, om welke reden ook – overmacht aan de zijde van opdrachtgever inbegrepen – is opdrachtgever gehouden te betalen:

– Indien een opdracht geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd binnen vijf werkdagen voor aanvang van de opdracht is opdrachtgever 100 % van de overeengekomen prijs hiervoor verschuldigd.

– Indien een opdracht geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd binnen drie weken voor aanvang van de opdracht is opdrachtgever 50 % van de overeengekomen prijs hiervoor verschuldigd.

– Indien een opdracht geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd meer dan drie weken voor aanvang van de opdracht is opdrachtgever geen annuleringskosten hiervoor verschuldigd

7.5 Indien niet alle overeengekomen werkzaamheden worden geannuleerd zijn op de geannuleerde werkzaamheden de bepalingen in dit artikel pro rata van toepassing.

7.6 Bedragen die AMA met het oog op de geannuleerde overeenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden dienen door de opdrachtgever te allen tijde volledig aan AMA te worden vergoed.

7.7 Indien een opdracht gewijzigd wordt of meer dan vijf dagen voor aanvang geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, behoudt AMA zich het recht voor om naast de in artikel 7.3 vermelde annuleringskosten tevens alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen. Indien AMA zulks wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.

ARTIKEL 8: PRIJSVERHOGINGEN

8.1 Indien na verzending van de opdrachtbevestiging voor AMA onvoorziene verhogingen optreden van de kosten van produkten voor AMA of van andere tarieven, lasten, of belastingen zal AMA gerechtigd zijn deze aan opdrachtgever door te berekenen. Indien de verhoging meer bedraagt dan 5% van de overeengekomen prijs, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan AMA te voldoen.

ARTIKEL 9: UITVOERING VAN DE OPDRACHT

9.1 AMA verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

9.2 AMA is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van AMA een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

9.3 Elke gedeeltelijke uitvoering van een opdracht, waaronder mede wordt verstaan de levering van delen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 12.

9.4 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft AMA enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever AMA bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door AMA schriftelijk is bevestigd.

9.5 Oponthoud of vertraging in de uitvoering van de opdracht is niet voor rekening van AMA, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in artikel 10.

9.6 AMA is gerechtigd met onmiddellijke ingang de werkzaamheden op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding, indien uitsluitend ter beoordeling van AMA:

– de opdrachtgever niet voldoet aan enigerlei voor hem uit enige, door deze Algemene Voorwaarden beheerste, overeenkomst voortvloeiende verplichting.

– de opdrachtgever ingebreke blijft de verschuldigde bedragen aan AMA te voldoen, een en ander onverminderd het gestelde in artikel 12.

– er een gegronde reden is aan te nemen dat opdrachtgever ingebreke zal blijven de verschuldigde bedragen aan AMA te voldoen

– opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of gegevens heeft achtergehouden

9.7 Indien AMA zich genoodzaakt ziet haar werkzaamheden te annuleren om één van de in artikel 9.6 vermelde redenen, geldt voor de vergoeding die opdrachtgever AMA verschuldigd is het volgende:

– Indien een opdracht binnen vijf werkdagen voor aanvang wordt geannuleerd is opdrachtgever 100 % van de overeengekomen prijs hiervoor verschuldigd.

– Indien een opdracht binnen drie weken voor aanvang wordt geannuleerd is opdrachtgever   50 % van de overeengekomen prijs hiervoor verschuldigd.

– Indien een opdracht meer dan drie weken voor aanvang wordt geannuleerd is opdrachtgever geen annuleringskosten hiervoor verschuldigd.

Hetgeen door opdrachtgever na annulering aan AMA verschuldigd zal zijn, wordt terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10: OVERMACHT

10.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van AMA onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van AMA kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien.

10.2 Overmacht ontslaat AMA van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden.

10.3 Indien door overmacht de (op)levering van de opdracht onmogelijk wordt of onredelijk lang zou duren, zullen AMA en opdrachtgever in nader overleg treden over alternatieve oplossingen als een wijziging van de opdracht of een andere (op)leveringstermijn. Indien opdrachtgever geen alternatieve oplossing wenst heeft deze tevens het recht de overeenkomst kostenloos te ontbinden, onder verplichting de door AMA reeds verrichte werkzaamheden en toeleveringen te vergoeden, ook indien deze achteraf onnuttig blijken.

10.4 Indien in geval van langer durende ziekte of dringende reden de medewerker van AMA meer dan 15 werkdagen afwezig is heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij AMA binnen die periode een geschikte vervanger inzet. In geval van ontbinding kan de opdrachtgever in geen geval enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interessen vorderen.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen, draagt AMA generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, voorzover deze schade het bedrag van de door AMA te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan overtreft. Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.

11.2 Afspraken met haar personeel binden AMA niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

11.3 AMA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat AMA is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor AMA kenbaar behoorde te zijn.

11.4 AMA is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van AMA als bindend.

11.5 De elektronische datadragers waarmee AMA werkt worden regelmatig gecontroleerd op de aanwezigheid van computervirussen, wormen en Trojans. Er ontstaan echter regelmatig nieuwe bedreigingen die het beveiligingssysteem niet kan detecteren en die zich op de informatiedrager kunnen hebben genesteld. AMA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van de eventuele aanwezigheid van bedoelde virussen.

11.6 Software, delen daarvan, verwerkingsresultaten of andere gegevens kunnen door AMA op verzoek van opdrachtgever via telecommunicatiemiddelen aan opdrachtgever worden verzonden. AMA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of verminken daarvan. Evenmin aanvaardt AMA aansprakelijkheid voor inbreuk door derden daarop.

11.7 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft AMA niet; met name zal AMA in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.

ARTIKEL 12: BETALING

12.1 Tenzij anders overeengekomen dienen alle betalingen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in gangbare Nederlandse munt. Indien betaling niet vóór de datum van de dienstverlening is ontvangen, is AMA gerechtigd de overeenkomst te annuleren, onverminderd de plicht van de opdrachtgever het verschuldigde bedrag alsnog aan AMA te voldoen, eventueel verhoogd met rente- en kostenvergoeding.

12.2 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.

12.3 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveringen schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveringen niet op.

12.4 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige vordering die hij op AMA heeft of meent te hebben te verrekenen met openstaande facturen.

12.5 Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de betalingstermijn, ook indien AMA hiervoor toestemming heeft gegeven, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

12.6 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke AMA moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van cliënt. Voor de hoogte van de buitengerechtelijke kosten zal AMA zich conformeren aan de daarvoor in de rechtspraak geldende tarieven. AMA behoudt zich het recht voor meer kosten te vorderen indien deze werkelijk gemaakt zijn.

12.7 Ongeacht de in artikel 12.1 vermelde betalingstermijn, heeft AMA het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door AMA te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien AMA aanleiding ziet zulks te verlangen.

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Op alle overeenkomsten en transacties van AMA is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

Januari 2012